Our Classrooms

Kindergarten/First Grade- Mrs. Schanz 2023/2024

Second Grade/Third Grade- Ms. Hurd & Teacher G 2023/2024

Fourth Grade/Fifth Grade- Mrs. Carvalho & Mrs. Barber 2023/2024

Sixth Grade/Seventh Grade/Eighth Grade- Ms. Karsh 2023/2024

Preschool- Mrs. Mitchell 2023/2024